02 April, 2011

വിശ്വസാഹിത്യ താരാവലി - കാലം നമിക്കുന്ന 100 ക്ലാസ്സിക്കുകള്‍

വായിക്കുക എന്നത് എത്രത്തോളം പ്രധാന്യമുള്ളതാണോ അത് പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് വായിക്കുന്നത് എന്നും. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികളോ അതോ, എല്ലാവരും വായിച്ചു നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളോ ആവും മിക്കവാറും നമ്മള്തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള്വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കൃതികളും

ഡി സി ബുക്സ്പുറത്തിറക്കിയ ഒരു  ബ്രഹ്മാണ്ഡ സമാഹാരമാണ് വിശ്വസാഹിത്യ താരാവലി - കാലം നമിക്കുന്ന 100 ക്ലാസ്സിക്കുകള്‍. ഇങ്ങിനെ ഒരു ഉദ്യമത്തിന്  ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാന്തീരുമാനിച്ചതും, അതിലേക്കു വേണ്ടി ലോകസാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 100 പുസ്തകങ്ങള്തിരഞ്ഞെടുക്കുക  എന്ന സാഹസവും ഇതിനെ ബ്രഹ്മാണ്ഡനിലയിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ആക്കുന്നു.

മിക്കവാറും വളരെ നല്ല കൃതികള്നമ്മള്അറിയാതെ പോകുന്നത് അതിന്റെ ലഭ്യത ഇല്ലാത്തതിനാല്ആകും. അവിടെയാണ് ഡീ സീ ബുക്സിന്റെ സമാഹാരത്തിന്റെ പ്രസക്തി. രാമായണം 150 പേജില്ഒതുക്കുമ്പോള്ഉള്ള പരിമിതികള്ഉണ്ടെങ്കിലും, രാമായണത്തെ അറിയാന്അത് മതിയാകും. താല്പര്യമുള്ള കൃതികള്നമുക്ക് അതിന്റെ പൂര് രൂപത്തിലും പിന്നീട് വായിക്കാമല്ലോ...

ഷോകേസില്അഭിമാനത്തോടെ പ്രദര്ശിപ്പിക്കാന്മാത്രമല്ല, മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വായനക്കും ഉതകുന്ന സമാഹാരത്തിലെ കൃതികള്താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് കൂടാതെ ലോക പ്രശസ്തമായ ചില ചിത്രങ്ങളും, ശില്പങ്ങളും ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.


001. രാമായണം - വാല്മീകി
002. ഇലിയഡ്‌ - ഹോമര്
003. ഒഡീസി - ഹോമര്
004. മഹാഭാരതം - വ്യാസന്
005. സ്വപ്നവാസവദത്തം - ഭാസന്
006. മൃച്ഛകടികം - ശൂദ്രകന്
007. ഏനീഡ് - പുബ്ലിയുസ്വെര്ജിലിയസ് മാരോ
008. ഈസോപ്പുകഥകള്‍ - ഈസോപ്പ്
009. ചിലപ്പതികാരം - ഇളങ്കോ അടികള്
010. ബുദ്ധചരിതം - അശ്വഘോഷന്
011. കുമ്പസാരം - സെന്റ്അഗസ്റ്റിന്
012. മുദ്രാരാക്ഷസം - വിശാഖദത്തന്
013. രഘുവംശം - കാളിദാസന്
014. അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം - കാളിദാസന്
015. കാദംബരി - ബാണന്
016. ഷാനാമ - ഫിര്ദൌസി
017. പഞ്ചതന്ത്രം - വിഷ്ണു ശര്
018. ഗെഞ്ജിയുടെ കഥ - മുറസാകി ഷിക്കിബു
019. ഡെക്കാമറണ്‍ - ജൊവാന്നി ബോക്കാച്ചോ
020. കാന്റെര്ബറി കഥകള്‍ - ജെഫ്രി ചോസര്
021. യുട്ടോപ്പിയ - തോമസ്മൂര്
022. ലൂസിയഡ് സ് - ലൂയിസ്  ദി കമോന്സ്
023. ഒഥല്ലോ - വില്യം ഷെയ്ക് സ്പിയര്
024. മക് ബത് - വില്യം ഷെയ്ക് സ്പിയര്
025. ജാതക കഥകള്
026. ഡോണ്ക്വിക്ക് സോട്ട് - മിഗേല്ദെ സെര്വാന്തസ് സാവെദ്ര
027. നഷ്ട സ്വര്ഗം, വീണ്ടു കിട്ടിയ സ്വര്ഗം - ജോണ്മില്ട്ടണ്
028. ചുകന്ന അകത്തളത്തിന്റെ കിനാവ്‌ - സൌ സുയെ-ജിന്
029. റോബിന്സണ്ക്രുസോ - ഡാനിയല്ഡിഫോ
030. ഗളിവറുടെ യാത്രകള്‍ - ജോനാതന്സ്വിഫ്റ്റ്
031. കാന്ഡീസ് - വൊല്ത്തേര്
032. ഗ്രിമ്മിന്റെ കഥകള്‍ - ജേക്കബ്ഗ്രിം, വില്ഹെം ഗ്രിം
033. അഹന്തയും മുന്വിധിയും - ജെയ്ന്ഓസ്റ്റിന്
034. ഫ്രാന്കെന്സ്റെയ്ന്‍ - മേരി ഷെല്ലി
035. ഐവന്ഹോ - വാള്ട്ടര്സ് കോട്ട്
036. റിപ് വാന്വിങ്കിള്‍, മറ്റു കഥകളും - വാഷിങ്ങ്ടന്ഇര്വിങ്
037. എവ്ഗെനി ഒനേഗിന്‍ - അലക്സാണ്ടര്‍  സെര്ഗ്വേവിച് പുഷ്കിന്
038. ഓവര്കോട്ട്, മറ്റു കഥകളും - നിക്കൊലായ്‌  ഗോഗള്
039. അവസാനത്തെ മോഹികാന്‍ - ജെയിംസ്ഫെനിമോര്കൂപ്പര്
040. ചുവപ്പും കറുപ്പും - സ് തെന്താല്
041. ആന്ഡേഴ്സന്കഥകള്‍ - ഹാന്സ്ക്രിസ്ത്യന്ആന്ഡേഴ്സന്
042. നോത്രദാമിലെ കൂനന്‍ - വിക്തോര്യൂഗോ
043. കിഴവന്ഗൊറിയോ - ഒനോറേ ദ്  ബല്സാക്ക്
044. ഒലിവര്ട്വിസ്റ്റ്‌ - ചാള്സ് ഡിക്കന്സ്
045. സുവര്ണനദിയുടെ രാജാവ്‌ - ജോണ്റസ്കിന്
046. മോണ്ടി ക്രിസ് റ്റര്‍  പ്രഭു  - അലക്സാണ്ടര്ദ്യുമ
047. അലയുന്ന ജൂതന്‍ - യൂജിന്സ്യു
048. ജെയ്ന്എയര്‍ - ഷാര്ലറ്റ്ബ്രോണ്ടി
049. വതറിങ് ഹൈറ്റ്സ് - എമിലി ബ്രോണ്ടി
050. അങ്കിള്ടോമിന്റെ ചാള - ഹാരിയറ്റ്ബീച്ചര്സ്‌‌‍ റ്റോവ്
051. അത്ഭുത ലോകത്തില്ആലീസ്‌ - ലൂയിസ് കാരള്
052. മോബി ഡിക് - ഹെര്മന്മെല്വില്
053. പിതാക്കളും പുത്രന്മാരും - ഇവാന്തുര്ഗേനെവ്
054. മദാം ബൊവാറി - ഗുസ്താവ് ഫ്ലോബെര്
055. ഒബ്ലമോവ്‌ - ഇവാന്ഗഞ്ചറോവ്
056. പുഴക്കരയിലെ മില്ല് - ജോര്ജ് എലിയറ്റ്
057. പാവങ്ങള്‍ - വിക്തോര്യൂഗോ
058. കുറ്റവും ശിക്ഷയും - ഫ്യോദോര്ഡൊസ് റ്റോയേവ്സ്കി
059. യുദ്ധവും സമാധാനവും - ലിയോ ടോള്സ് റ്റോയ്
060. ടോം സോയര്‍ - മാര്ക്ക്ട്വയിന്
061. എണ്പതു ദിവസം കൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും - ഷൂള്വേണ്
062. അന്ന കരെനീന - ലിയോ ടോള്സ് റ്റോയ്
063. ബ്ലാക്ക്ബ്യൂട്ടി - അന്ന സിവെല്
064. പാവവീട് - ഹെന്റിക്  ഇബ്സന്
065. കിഴക്കിന്റെ വെളിച്ചം - സര്എഡ്വിന്ആര്നോള്ഡ്
066. കാരമസോവ് സഹോദരര്‍ - ഫ്യോദോര്ഡൊസ് റ്റോയേവ്സ്കി
067. ഒരു ലേഡിയുടെ ചിത്രം - ഹെന്റി  ജെയിംസ്
068. ഹൈദി - ജോഹന്ന സ് പൈറി
069. നായ്ക്കുട്ടിയുമായി ഒരു സ്ത്രീ, മറ്റു കഥകളും - ആന്റണ്ചെക്കോവ്
070. അവസാനത്തെ ഇല, മറ്റു കഥകളും - ഹെന്റി
071. സന്തുഷ്ടനായ രാജകുമാരന്‍, മറ്റു കഥകളും - ഓസ്കര്വൈല്ഡ്
072. ആനന്ദ മഠം - ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റര്ജി
073. ഇഷ്ടതോഴന്‍ - ഗീ ദ് മോപ്പസാങ്
074. തട്ടികൊണ്ടുപോയി - ആര്എല്സ്റ്റീവന്സണ്
075. നാന - എമില്സൊല
076. ഹക്ക്ള്ബറി ഫിന്‍ - മാര്ക്ക്ട്വയിന്
077. ചുവപ്പില്ഒരു പഠനം - ആര്തര്കോനന്ഡോയ്ല്
078. ടെസ് - തോമസ്ഹാര്ഡി
079. ധീരതയുടെ ശോണമുദ്ര - സ്റ്റീഫന്ക്രെയ്ന്
080. ക്വോ വാദിസ് - ഹെന്റിക് ഷെന്ക്വേവിച്ച്
081. ഡ്രാക്കുള - ബ്രാം സ്‌‌‌‌‍‌‌‌‍‍ റ്റോക്കര്
082. അദൃശ്യനായ മനുഷ്യന്‍ - എച്ച് ജി വെല്സ്
083. ജംഗിള്ബുക്ക്‌ - റഡ്യാര്ഡ് കിപ്ലിങ്
084. കാടിന്റെ വിളി - ജാക്ക്ലണ്ടന്
085. ഴാങ് ക്രിസ് തോഫ്‌ - റൊമേങ് റൊളാങ്
086. സീക്രെട്ട് എജെന്റ്റ്‌ - ജോസഫ്കോണ്റാഡ്
087. പെന്ഗ്വിന്ദ്വീപ്‌ - അനത്തോല്ഫ്രാങ്ങ്സ്
088. ഒടിഞ്ഞ ചിറകുകള്‍ - ഖലീല്ജിബ്രാന്
089. പൊയ് പോയ കാലം തേടി - മര്സേല്പ്രൂസ്ത്
090. യുവാവെന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു കലാകാരന്റെ ഛായാചിത്രം - ജെയിംസ്ജോയ്സ്
091. പീറ്റര്പാന്‍ - ജെ എം ബാരി
092. പുത്രന്മാരും കാമുകന്മാരും - ഡി എച്ച് ലോറന്സ്
093. മഴവില്ല് - ഡി എച്ച് ലോറന്സ്
094. ദേവദാസ്‌ - ശരച്ചന്ദ്ര ചാറ്റര്ജി
095. നാലധ്യായങ്ങള്‍ - രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്
096. പ്രേതബാധയുള്ള വീട്, മറ്റു കഥകളും - വെര്ജീനിയ വൂള്ഫ്
097. കോട്ട - ഫ്രാന്സ്കാഫ്ക
098. അമ്മ - മാക്സിം ഗോര്ക്കി
099. ഒരു വിശുദ്ധ മദ്യപന്റെ ഇതിഹാസം - യോസഫ് റോത്ത്
100. റോബിന്ഹുഡ് - റോജര്ലന്സ്ലിന്ഗ്രീന്

ഹാപ്പി റീഡിംഗ്!!!

No comments:

Post a Comment

What is your opinion about this book...